EnglishالعربيةрусскийFrenchSpanish
Bilgi Bankası > Konular

Bilgi Bankası

Tarımda hayvancılık destekleri

BUZAĞI DESTEKLEME

Müracat : Soykütüğü ve önsoykütüğü sistemi bilgisayar programından (e-ıslah) her ayın ilk haftası içerisinde çıkan listeler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerinin bulunduğu illerde bu birlikler, diğer illerde ise İl Müdürlükleri tarafından hazırlanır.

Destekleme Kapsamındaki Buzağılar : Soykütüğü veya önsoykütüğü sistemine kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi sığırların aynı kültür ırkı boğanın sperması ile, yerli ırk ve melezi sığırların ise sadece suni tohumlama sonucu doğan tüm buzağılar.

Açıklama :
Soykütüğü veya önsoykütüğü sistemine kayıtlı analardan yurt içinde suni tohumlama sonucu doğmalı.

Desteklemeden her buzağı bir kez faydalandırılır.

Destekleme/Prim Miktarı :
Gerek Birlikler gerekse İl Müdürlükleri tarafından hazırlanan listelere göre İl Müdürlükleri hakedişleri düzenleyerek Banka şubesine gönderir.

Birlik olan illerde; soykütüğü ve önsoykütüğündeki tüm hakedişler Birlik hesabına, Birlik tarafından tahsil edilen hakedişler de 7 (yedi) gün içerisinde buzağı sahibine ödenir.


BUZAĞI DESTEKLEMESİ

Soykütüğüne Kayıtlı İşletmelerde 140 YTL/Baş
Önsoykütüğüne Kayıtlı İşletmelerde 80 YTL/Baş

SUNİ TOHUMLAMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN DESTEKLEMELER

Müracaat Tarihleri :Tohumlamalar uygulamayı takip eden en geç 90 gün içinde bildirilmek ve en geç 120 günün sonunda sisteme kaydedilmiş olmak zorundadır.

Müracaat İcmallerinin Alınması : Bakanlık İl/ İlçe Müdürlükleri tarafından, her ayın ilk haftası içinde Birlik veya Bakanlık İl/ İlçe Müdürlüklerince sistemin veri tabanını oluşturan bilgisayar programından (e-ıslah) alınacak listeler doğrultusunda suni tohumlama belgeleri kontrol edilerek her gebelik döneminde birinci tohumlamalar için hazırlanır.

Desteklenecek Kişiler :

Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında suni tohumlama yapmak için izin almış serbest veteriner hekimler, birlikler, kooperatifler, özel hayvan hastaneleri, hayvancılık işletmeleri ve suni tohumlama yapmak üzere kurulmuş şirketler yararlandırılır.

Kamu personeli veteriner hekimler özel muayenehaneleri olsa dahi bu destekten yararlanamazlar.

Açıklamalar :
Tohumlanan sığırların ve tohumlama bilgilerinin önsoykütüğü veya soykütüğüne kayıtlı olmaları zorunludur.

Önsoykütüğü veya soykütüğü sistemine kayıtlı olmayan ancak suni tohumlama bilgisi bildirilen sığırlar, 06.12.2001 tarihli ve 24605 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Yönetmelikte tanımı yapılan ve çalışma usül ve esasları genelge ile belirlenen Yeni Kayıt Komisyonunun kabulü ve İl Müdürü' nün onayı ile kaydedilir ve tohumlama bilgisi veri tabanına kaydedilerek uygulayıcılar desteklemeden yararlandırılır.

Tohumlanan sığır kültür ırkı veya kültür ırkı melezi ise aynı ırktan sperma ile tohumlanmış olması şarttır, yerli ırklarda bu şart aranmaz.

Destekleme/Prim Miktarı
Kalkınmada öncelikli illerde 36 YTL/Baş
Diğer illerde 26 YTL/BaşGEBE DÜVE ALIMLARINA İLİŞKİN DESTEKLEMELER

Müracaat Tarihleri : Satın alma tarihinden itibaren 90 gün içerisinde.

Müracaat Yeri : Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerine

Desteklenecek Kişiler :

Yurt içinde yetiştirilen ve Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşca verilmiş damızlık belgesi veya saf ırk sertifikasına sahip, ilk yavrusuna en az 3 ay (90 gün) gebe düve satın alanlar

Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu gebe düveler destekleme kapsamı dışındadır.

Desteklenecek Gebe Düvede Aranacak Şartlar :

Damızlık belgesi ya da saf ırk sertifikası,

Tohumlama yaşının asgari 15, azami 27 ay olması (450-810 gün),

Aynı ırk boğa ile tohumlanmış olması,

Saf ırk sertifikası veya damızlık belgesinde tohumlama kaydının belirtilmiş olması.

İstenen Belgeler :

Dilekçe,

İl/İlçe Müdürlüğünce uygunluğu onaylanmış satış belgesi (fatura, müstahsil makbuzu, muhtar onaylı alım satım belgesi veya SYDTF kaynaklarından alınan hayvanların Fon İdaresince icmal halinde İl/İlçe Müdürlüklerine bildirimi ),

Damızlık belgesi veya saf ırk sertifikası,
Taahhütname

Destekleme/Prim Miktarı
Pedigrili 550 YTL/Baş
Saf ırk sertifikalı 275 YTL/Baş
SÜT DESTEKLEMELERİ

Müracaat Yeri: Bakanlık İl/İlçe Müdürlükleri

Desteklenecek Kişiler: Üretmiş olduğu sütü, Bakanlıktan Süt Teşvik Kod Numarası almış ve Gıda Sicili ve Çalışma İzni olan işletmelere satan soykütüğüne kayıtlı işletmeler ve üreticiler

Destekleme Esasları:
Süt desteklemesi sadece çiğ süt üreten gerçek ve tüzel kişilere yapılır.

Süt üreticileri kooperatiflerine, birliklere, süt veren üye üreticilerden süt alarak süt işleme tesislerine teslim ettikleri sütler için, kooperatif/birliklerin düzenledikleri ve mahalli tarım teşkilatınca onaylanmış fatura ve her bir ortağın teslim ettiği süt miktarını gösteren icmal cetvelleri esas alınır.

Süt üreticilerine ait fatura/müstahsil makbuzları, hayvan sayısı ve süt miktarları dikkate alınarak onaylanır.

Süt üreticisi, üretmiş olduğu sütü, süt işletmelerine hangi örgüt aracılığı ile satarsa satsın, üyesi bulunduğu örgüt, soykütüğü işletmesi ve Diğerleri için belirlenen destekleme oranından yararlanabilir.

İstenen Belgeler:
Fatura ve müstahsil makbuzu
Çiftçinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi veya süt işleme tesisinin adı ve adresini içeren üretici bilgileri

Açıklama: Süt destekleme kapsamına alınan süt işleme tesisleri aldıkları süt miktarını İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmek zorunda olup, mevsimlik çalışan işletmeler hariç, üç ay içerisinde verisi gelmeyen işletmelerin kod numaraları iptal edilir.

DESTEKLEME/PRİM MİKTARI
Örgütlü üreticiler 5,5 YKr/Litre
Diğerleri 3 YKr/Litre


Örgütlü yetiştiricilerden, hayvanlarını soykütüğü sistemine kayıt ettirerek, Bakanlıkça yürütülen ıslah çalışmalarına katkıda bulunanlara beher litre süt için 1,5 Ykr ilave ödeme yapılır. Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim çalıştıran örgütlü üreticilere ayrıca beher litre süt için 1,5 Ykrş daha ek ödeme yapılır.

SABİT SÜT SAĞIM ÜNİTESİ VE SOĞUTMA TANKI KURULMASINA İLİŞKİN DESTEKLEMELER

Müracaat Yeri : Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerine

Desteklenecek Kişiler :

Soy kütüğü veya ön soy kütüğüne kayıtlı en az 10 baş ineğe sahip üreticilere sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,

Islah Amaçlı Koyun-Keçi Yetiştirici Birliklerine üye olan ve hayvanlarını kimliklendirerek kayıt altına aldıran, en az 50 baş sağmal koyun ve/veya keçiye sahip üreticilere, sabit veya seyyar sağım ünitesi ve soğutma tankı,

Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Birlikler kendi öz kaynakları ile ortaklar mülkiyetinde olmak şartıyla, sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı kurarak desteklemeden faydalanırlar.

Ancak T.C. Ziraat Bankası kaynaklarından bu amaçla indirimli kredi kullanmış olan gerçek ve tüzel kişiler bu desteklemelerden yararlanamazlar.

Destekleme Esasları :

Proje, sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankını kapsayacak şekilde hazırlanabildiği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sadece diğer ünite için proje hazırlanabilecektir. Söz konusu ünitelerden hiç birine sahip olmayan işletmelere tek bir ünite için proje yapılamaz.

Desteklemeye konu üniteler, yeni, kullanılmamış, Bakanlığımızca deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip olmalı ve mevcut üretim kapasitesine uygun olmalıdır. Bununla birlikte desteklemeden yararlanılması için en az bir adet kalite belgesinin mevcut olması gerekmektedir.

Destekleme Süreci ve İstenen Belgeler :

Yatırımcı, yatırıma başlamadan önce, dilekçe ekinde, yatırımın niteliği, kapasitesi, teknik özellikleri, yerleşim planı ve termin planını kapsayan ve yüklenici firma ile birlikte hazırladıkları projeyi İl Müdürlüğünün onayına sunar.

Onayı takiben yatırıma başlar.

İşletme sahibi, ünitelerin işletmeye alınıp monte edilmesinden sonra,

Yerinde tespit ve incelemenin yapılması ve hak ediş raporunun düzenlenmesi için dilekçe ile müracaat eder.

Destekleme/Prim Miktarı : Süt sağım üniteleri desteklemelerinde, fatura bedelinin % 40'ı (değerlendirmeye alınacak fatura bedelindeki üst sınır 200.000 YTL'dir.)
GÜBRE ÇUKURU DESTEĞİ

Müracaat Yeri : Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerine

Desteklenecek Kişiler : Kendi öz kaynaklarıyla, mülkiyeti kendilerine ait veya kiralık (asgari 10 yıl) alanlarda, en az 75 m³ kapasiteli gübre çukuru yapacak üreticiler,

Destekleme Esasları :

Gübre çukurunun kapasitesi gübre en fazla 6 ay depolanacak şekilde işletme kapasitesi ve/veya işletmedeki inek sayısı dikkate alınarak hayvan başına m³olarak belirlenmeli.

Gübrelik kapasitesi belirlenirken inek başına 10-15 m³ hacim hesaplanır. Bu alanın % 80 katı gübre, % 20 sıvı gübre için ayrılır.

Ahırdan alınan gübre hiçbir işlem yapılmadan depolanır. Bu depolar bir sıvı toplama ünitesine sahip olmalı.

Katı ve sıvı gübrenin ayrı depolanmalı.

Bu niteliklerin dışında bir sistem oluşturulmak isteyen yetiştiriciler Tarım il/ilçe Müdürlüklerine başvururlar.

Kapasitesi, 100 baş ineğe kadar olan işletmeler için gübrelik projesi İl/İlçe Müdürlüğü'nce temin edilir.

Gübre Çukurunun İnşaatında Aranacak Şartlar : Gübre çukurları sızdırmaz malzemeden yapılır.

İstenen Belgeler :

Ahır ve çevresinde bulunan yapıların konumlarını gösteren kroki

Dilekçe ekinde, Bakanlıkça
belirlenen kriterlere uygun olarak hazırlayacakları, yatırımın niteliği, kapasitesi, teknik özellikleri, yerleşim planı ve termin planını kapsayan proje

Destekleme/Prim Miktarı : Gübre çukuru desteklemelerinde, yatırım tutarının (değerlendirmeye yatırım tutarındaki üst sınır 100000 YTL'dir) % 40'ı kadar destekleme ödenir.


Yapının maliyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatları esas alınarak hesaplanır. 


YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ DESTEĞİ

Müracaat Tarihleri : 01 Şubat - 15 Haziran ve 1 Temmuz - 15 Kasım

Müracaat Yeri : ÇKS'ye kayıtlı olduğu yerdeki Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerine

Desteklemeden Yararlanacaklar : Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan ve çok yıllık ve/veya tek yıllık yem bitkileri üreten üreticiler

Destekleme Kapsamı Dışında Kalan Haller :

Süreleri içinde, bu tebliğin 5 inci maddesinde istenen belgelerle başvuru yapmayan ve ÇKS'de özlük, ürün ve arazi bilgileri kayıtlı olmayan,

ÇKS'de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde destek alımına müracaat eden,

Askı süresi içerisinde itirazda bulunulmayan,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz eden,

İstenen Belgeler :

Başvuru dilekçesi,
Çiftçi Kayıt Formu (ÇKF)

Desteklenecek Yem Bitkileri :

Yonca, korunga, fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, silajlık mısır, sorgum, sudan otu, sorgum- sudan otu melezi hayvan pancarı, yem şalgamı, fiğ veya macar fiği tahıl karışımı ve yapay çayır-meralar

Açıklamalar :

Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 1 dekar olacaktır.

Çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera ekiliş alanları için, 4 yılda 1 defa destek verilir.

Bir üretim yılında aynı yere iki kere aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı yere münavebe uygulayarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisi ekilmesi durumunda, her iki ekiliş ayrı ayrı desteklemelerden faydalandırılır.

Aynı yıl içerisinde tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde her iki ekiliş de desteklemelerden faydalandırılır.

DESTEKLEME/PRİM MİKTARI
Yonca 130 YTL/Dekar
Korunga 80 YTL/Dekar
Tek yıllıklar 50 YTL/Dekar
Silajlık Tek Yıllıklar 55 YTL/Dekar
Silajlık Mısır 60 YTL/Dekar
Yapay Çayır-Mera 100 YTL/Dekar

Yem bitkileri üretimine ilişkin desteklemeler kapsamında, sertifikalı tohum kullanan üreticilere %5,

Kalkınmada öncelikli yörelerde, Yem bitkileri üretimine ilişkin desteklemeler için %10 ilave ödeme yapılır.


Yem Bitkisi Üretimi Yapanlar İçin Alet ve Makine Destekleme Esasları


Alet Makine Destekleme Esasları : Yem bitkisi üretimi desteği alan üreticiler faydalanabilir.

Destekleme kapsamındaki Alet - Makineler : Silaj makinesi, ot biçme makinesi, mibzer, balya makinesi, yağmurlama sulama sistemleri ve motopomp

Açıklama :

Yem bitkileri üretiminde kullanılmak üzere satın alınan alet ve makineler fatura bedelinin % 40'ı kadar desteklenir. Ancak alet ve makine desteği, desteklemeye konu yem bitkileri desteğinin % 40'ını geçemez.

Alet ve makine desteklemelerinden yararlanmak için, yem bitkisi desteklemeleri için belirlenen başvuru dönemlerinde müracaat edilir.

Satın alınan alet ve makineler, yeni, kullanılmamış, yem bitkileri desteklemesi için müracaat edilen yılın 01 Şubat - 15 Kasım tarihleri arasında faturalandırılmış, seri numaraları kazınmayacak şekilde belirgin ve Bakanlığımızca son beş yıl içerisinde düzenlenmiş Zirai Kredilendirme Belgesi'ne sahip olacaktır.

Her üretici aynı cins alet ve makine desteğinden on yılda bir kez yararlandırılır.

Not: 08.03.2006 tarihli ve 26102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2006/9) ilişkin özet bilgi, TÜGEM web sitesinden alıntıdır.
Geri Dön
Çobanoğlu Yem ve Tarım Ürn. San. Tic. A.Ş
1. Organize San. Böl. 14 Nolu Sok. No:3 Başpınar / Gaziantep
Tel: +90 (342) 3371954 PBX Fax: 90 342 3371780