EnglishالعربيةрусскийFrenchSpanish
Kurumsal >Haberler

Haberler

süt sığırcılığında hibe destekleri

Desteklemeden yararlanacaklar

            

              Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde  başvurusu onaylanarak yeni inşaat yapımı, damızlık gebe düve  alımı ve sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımını birlikte gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler ile ayrıca işletmesinde başvuru öncesinde destekleme konularındaki bir veya iki yatırımı olup, eksik kalan bir veya iki yatırımları için başvurusu onaylanan ve yatırımı gerçekleştiren  gerçek ve tüzel kişilerde desteklemeden yararlandırılırlar.

 

Yatırıma başvuru yeri,  istenecek belgeler ve zamanı

 

        (1) Bu Tebliğ  kapsamında yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler yılı için, genel müdürlükçe her yılın ocak ayı içinde yayınlanacak olan uygulama rehberinde bulunan yatırımcı ve yatırım hakkındaki bilgilerin yer aldığı başvuru formunda yer alan belgeler ve ön proje ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu il müdürlüğüne başvururlar.

             (2) Başvuru sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler uygulama rehberindeki şartları taşımak zorundadır.

             (3) Ancak 2009 yılı için yatırımcının başvuru dilekçeleri ve projeleri il proje değerlendirme komisyonu ve proje yürütme biriminin teşekkülü beklenmeden il müdürlüklerince kabul edilir ve onaylanır.

 

Yatırım konuları ve hibe oranları konuları

              

(1) Tebliğ kapsamında süt sığırcılığı yatırımlarına aşağıda belirtilen konular ve oranlarında hibe desteği uygulanır:

             a) Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın gerçekleşme tutarının % 30 u oranında hibe desteği uygulanır ve sadece yeni yapılacak yarı açık sistemli ahırları kapsar.

             b) Projede yer alan hayvan alımı yatırımı konusunda, hayvan alım tutarının % 40 ı oranında hibe desteği uygulanır ve sadece alınacak damızlık gebe düve alımını kapsar.

             c) Projede yer alan makine alımı yatırımı konusunda, tutarının % 40 ı oranında hibe desteği uygulanır ve sadece süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı alımını kapsar.

 

Yatırım konuları hakkında genel  esaslar

              

              (1) Yatırımcı,  uygulanacak hibe desteğinden bir kez yararlandırılır.

              (2) Yatırım tutarı üst sınırı bütçe imkanları dikkate alınarak gerektiğinde yıl içinde bakanlıkça belirlenip il müdürlüklerine bildirilir.

             (3) Onaylanan yatırım proje tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

             (4) Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir.

              (5) Bu Tebliğ kapsamında ayrılacak yıllık kaynağın % 40’ı 50 baş ile 100 baş arası kapasiteli işletmeler, % 60’ı 100 baş ve üzeri kapasiteli işletmeler için kullandırılır. Kaynak dağılımının yeniden düzenlenmesinde bakanlık yetkilidir.

             (6) Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurtmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

             (7) İnşaatlar hakkında;

             a) Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

             b) Yapılacak ahırlar yarı açık sistem olacaktır.

             c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun olan süt ineği ahırı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatlarını kapsamalıdır.

             ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, arazi düzeltme ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

             d) İnşaatların destekleme hesabında projenin onaylandığı yıldaki bayındırlık birim fiyatları esas alınır.

             (8) Gebe düveler hakkında;

             a) Uygulama rehberinde yer alan teknik şartları taşımalıdır.

             b) Satışın yapıldığı il/ilçe müdürlüğünce uygunluğu onaylanmış satış belgesi (fatura, müstahsil makbuzu, muhtar onaylı alım satım belgesi)

             c) Hibe kapsamında satın alınacak damızlık gebe düvelerin seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere il müdürlüğünce görevlendirilen bir zooteknist ziraat mühendisi ve bir veteriner hekimden oluşan seçim  heyetince uygulama rehberinde  yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda seçilir.

             ç) Hibe kapsamında satın alınan damızlık gebe düvelerin beş yıl süre ile satılmayacağına dair taahhütname alınır.

             d) Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu gebe düveler destekleme kapsamı dışındadır.

             e) Desteklenecek gebe düvenin birim fiyatı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen satış bedelinin % 80 ini geçemez. Hak edişe müracaat edildiği tarihteki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü fiyatları esas alınır.

             (9) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı hakkında;

             a) Proje kapsamında yer alan makine alımına ilişkin süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı, yeni, kullanılmamış, Bakanlığımızca deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip olmalı ve mevcut üretim kapasitesine uygun olmalıdır. Bununla birlikte desteklemeden yararlanılması için en az bir adet kalite belgesinin mevcut olması gerekmektedir.

             b) Seyyar süt sağım ünitesi ve seyyar soğutma tankı hibe desteğinden yararlandırılmaz.

             c) Proje, sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankını kapsayacak şekilde hazırlanabildiği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sadece diğer ünite için proje hazırlanabilecektir.

             ç) Satın alınacak süt sağım sistemi ve soğutma tankları ile ilgili istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

             d) Desteklenecek makinelerin birim fiyatı il sanayi ve ticaret müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişi düzenlemesinde komisyon fiyatı esas alınır.

 

             Yatırıma başlama ve bitirme süreleri

 

              (1) Başvurusu uygun bulunan yatırımcı, uygulama rehberine göre hazırlamış olduğu yatırım projesinin onaylandığı tarihten itibaren projesinde belirtilen süre içerisinde yatırıma başlamak ve bitirmek zorundadır.

             (2) Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlar için asıl sürenin %50 sini aşmamak şartıyla ek süre verilmesi il proje değerlendirme komisyonun yetkisindedir.

             (3) Uygulama projesinde yer alan termin planında, hibeye esas olan yatırımların tamamlanma tarihi ek süre dahil aynı yılın 15 Aralık tarihini geçemez.

             (4) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.

 

 

26.2.2010

Geri Dön
Çobanoğlu Yem ve Tarım Ürn. San. Tic. A.Ş
1. Organize San. Böl. 14 Nolu Sok. No:3 Başpınar / Gaziantep
Tel: +90 (342) 3371954 PBX Fax: 90 342 3371780